Z:A:Award
     
 
OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
  Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama Z:A:A  
   
 
         
Z:A:Award
|  ZA |
  ZA

Zawód:Architekt:Award
Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma
/// Przegląd ideowo-koncepcyjny z nagrodami.

Dołącz na Fb


///
informacje
o przeglądzie
Z:A:Award
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

UCZESTNICY / PRACE / UCZESTNICY / PRACE / UCZESTNICY

       

ZASADY KWALIFIKOWANIA PROJEKTÓW I UCZESTNIKÓW:
(wyciąg z Regulaminu Z:A:Award)

4.1. Przegląd Z:A:Award ma charakter otwarty, ogólnopolski, dotyczy prac ideowo-koncepcyjnych.

4.2. Prace mogą być zgłaszane do Przeglądu indywidualnie lub zespołowo. Autor projektu lub główny projektant (w przypadku zespołu) musi być architektem posiadającym dyplom wyższej uczelni z tytułem: magister inżynier architekt.

4.3. Udział w Przeglądzie mogą brać projekty koncepcyjne obiektów budowlanych (budynków i budowli) przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi:
a) niezrealizowane, niepublikowane i nieprezentowane publicznie („wyciągnięte z szuflady”),
b) stanowiące niezrealizowany wariant koncepcyjny obiektu zbudowanego lub w budowie, w sposób zasadniczy odbiegający od wersji końcowej projektu,
c) opracowane specjalnie w odpowiedzi na założenia niniejszego Przeglądu.

4.4. Do udziału w Przeglądzie nie są dopuszczone:
a) prace dyplomowe oraz prace studenckie,
b) prace biorące wcześniej udział w konkursach architektonicznych polskich lub międzynarodowych.

4.5. Każda zgłoszona praca musi być autorska i nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.6. Zgłoszony do Przeglądu „główny projektant” będzie tak tytułowany do końca trwania Przeglądu oraz w informacjach podawanych publicznie. Jako „autor projektu” lub „główny projektant” można zgłosić do Przeglądu Z:A:Award tylko 1 projekt. W sytuacji zgłoszenia dwóch prac tego samego autora lub „głównego projektanta” o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4.7. Wymagane są następujące dowody spełnienia kryteriów kwalifikowalności:
a) dla architektów IARP - podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru członkowskiego w Izbie Architektów RP,
b) dla absolwentów wydziałów architektury - kserokopia dyplomu uczelni.

4.8. W Przeglądzie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsorów oraz członkowie Komisji Przeglądu, a także osoby przez nich aktualnie zatrudnione i członkowie ich najbliższych rodzin.

FORMAT SKŁADANYCH ZGŁOSZEŃ:
(wyciąg z Regulaminu Z:A:Award)

7.1. Prace zgłaszane do przeglądu będą przyjmowane pod adresem sekretariatu przeglądu (redakcja Zawód:Architekt, ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław) wyłącznie w formie elektronicznej – zapisanej na płycie CD lub DVD.

7.2. Zgłaszane do przeglądu prace należy przesyłać w nieoznaczonej numerem (godłem) autora kopercie zbiorczej (koperta nr 1) z dopiskiem „Z:A:Award”, która będzie zawierać wewnątrz:

7.2.1 zaklejoną kopertę nr 2 z płytą CD/DVD na której nagrana została plansza prezentacyjna w formie elektronicznej oraz dodatkowa zawartość - zgodnie z opisem w punkcie 7.3. regulaminu. Na płycie CD/DVD (a także na kopercie nr 2 zawierającej płytę, jeżeli koperta będzie nieprzezroczysta), należy umieścić: > sześciocyfrowy numer (godło), > nazwę przeglądu „Z:A:Award”.

7.2.2 zaklejoną kopertę nr 3 z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym nazwiska autorów zgłaszanej pracy, dane adresowe głównego projektanta oraz podpisane wymagane oświadczenia zgodnie z punktem 13.1. Regulaminu. Koperta musi uniemożliwiać odczytanie jej zawartości przed otworzeniem. Na kopercie nr 3 należy umieścić: > sześciocyfrowy numer (godło) identyczny z oznaczeniem dostarczonej płyty CD/DVD, > nazwę przeglądu „Z:A:Award”.

7.3. Zawartość płyty CD/DVD
Na płycie CD/DVD należy zapisać:

7.3.1 planszę prezentacyjną o wymiarach 70x100 cm (w układzie pionowym), na której zakomponowane zostaną:
> 2 rysunki ideowe wykonane dowolną techniką, zależnie od inwencji autora (np. rysunek odręczny, szkic, malarstwo, wizualizacje komputerowe) projektowanego obiektu
> uproszczone rzuty i przekroje charakterystyczne dla projektu budynku (obiektu), w skali i liczbie według uznania autora
> 1 detal kluczowy, zdaniem autora, dla założenia ideowego, kompozycji, struktury, lub konstrukcji projektowanego budynku (obiektu), w skali umożliwiającej zdaniem autora jego prawidłową interpretację, > opis autorski (krótki, umieszczony na planszy) zawierający założenia projektu odnoszące się do idei przeglądu i decydujące o charakterze zaprojektowanej architektury oraz informacje wskazujące na możliwość technicznej realizacji idei.

Plansza prezentacyjna musi być zapisana w formacie pliku .pdf w wersji wektorowej z bitmapami o rozdzielczości min. 150 dpi - tak, aby umożliwić szczegółową weryfikację projektu.

7.3.2 osobne pliki graficzne i tekstowe - wszystkie umieszczone na planszy materiały muszą zostać dostarczone w formie osobnych plików:
> dla obrazów bitmapowych - pliki JPG lub TIFF o rozdzielczości 300 dpi,
> dla ilustracji wektorowych - pliki PDF,
> dla opisu tekstowego - plik DOC lub RTF.

Płyty CD/DVD zawierające zgłoszenia zostają zatrzymane przez Organizatora i nie podlegają zwrotowi uczestnikom.


 

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Anonimowość. Do czasu ustalenia laureatów Przeglądu w wyniku prac Komisji Przeglądu oraz w wyniku otwartego Plebiscytu internetowego, na każdym etapie Przeglądu przestrzegana będzie zasada anonimowości jego uczestników. Koperty zawierające dane uczestników (koperty nr 3) zostaną otwarte w obecności notariusza po posiedzeniu Komisji Przeglądu oraz po zakończeniu Plebiscytu internetowego, lecz przed oficjalnym ogłoszeniem laureatów.

2. Prawa autorskie. Prawa autorskie do wszystkich zgłoszonych do Przeglądu prac pozostają po stronie uczestników. Uczestnicy Przeglądu uprawniają Organizatora do wykorzystania prac i materiałów zgłoszonych do Przeglądu wyłącznie dla celów organizacji i promocji Przeglądu na warunkach określonych w Regulaminie Przeglądu.


 

Idea Z:A:Award  |  Nagrody  |  Format prac  |  Komisja  |  Plebiscyt   |  Terminarz  |  Regulamin  |  Zgłoszenia  |  Forum

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Z:A:Award Menu
Idea Przeglądu Z:A:A
Nagrody
Udział i format prac
Komisja Przeglądu
Plebiscyt publiczny
Terminarz
Regulamin Z:A:A
Formularz zgłoszenia
Pytania i Forum

Partnerzy Z:A:A

Mecenas diamentowy
LG - Mecenas diamentowy

Patron merytoryczny
IARP - Patron merytoryczny

Mecenas
Etis - Mecenas

Organizator
Oria Media - Organizator

Patroni medialni

Zawód:Architekt

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2013 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.