OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#63  ZA

 

 

Pierwsze 100 dni
/// Krajowa Rada Izby Architektów RP /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

23 września br. minęło 100 dni od decyzji delegatów Zjazdu Krajowego IARP o powierzeniu mandatu zaufania nowej Radzie Krajowej IARP, na czas kadencji 2018-2022. W obliczu tej symbolicznej cezury „100 dni” czujemy się zobowiązani przekazać Koleżankom i Kolegom – członkom izby, wyjaśnienia i informacje dotyczące zrealizowanej dotychczas przez nas pracy.
       
Pierwsze 100 dni
       
       

Od pierwszego dnia po wyborach trwają intensywne prace przy realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz programowych, przedstawione w formie sprawozdania na V posiedzeniu KRIA w dniu 19 września 2018 r. W czasie tego spotkania omówiono zagadnienia organizacji biura Krajowej Izby Architektów, a także realizacji budżetu na 2018 r.

Z uwagi na obszerność pełnego sprawozdania, poniżej publikujemy jego konspekt. Rozpowszechnianie tych danych jest realizacją naszego zobowiązania wobec członków samorządu o poszerzeniu dostępu do informacji o pracach samorządu oraz realizacji idei: solidarnej, profesjonalnej i nowoczesnej Izby Architektów.

 

I. Izba profesjonalna

 1. Realizację zadań ustawowych (legislacja) zdominowały prace Krajowej Rady IARP związane ze sprawami opiniowania aktów prawnych z dziedziny architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, wykonywania zawodu architekta, kształcenia na wydziałach architektury, tzw. „specustawy mieszkaniowej”, przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
 2. Poprzez strony internetowe i portale społecznościowe izby, informowaliśmy o kontynuacji prac w sprawie zapisów ustawowych dotyczących zawodu architekta, uzupełnianych o zagadnienia prawne i dane statystyczne, otrzymane i opracowane przy współudziale okręgowych izb.
 3. Krajowa Rada przedstawiła również opinie i stanowiska dotyczące projektu umowy na prace projektowe oraz cyfryzacji procedury konkursowej na twórcze prace projektowe w dziedzinie architektury i urbanistyki, w ramach przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Po uzyskaniu informacji o istnieniu decyzji patentowych dla typowych rozwiązań architektonicznych (dom szeregowy, dom bliźniaczy), dokonano analizy prawnej i faktycznej sytuacji, a następnie, przy pomocy okręgowych izb, zebrano materiał dowodowy, który posłuży do wystąpienia o uchylenie tych decyzji.
 5. W związku ze stwierdzeniem problemu występowania w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane nieaktualnych i zastąpionych nowymi aktami Polskich Norm, Krajowa Rada wystąpiła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o weryfikację przepisów w zakresie dostosowania do obowiązujących dokumentów, wykazując oczywistą ich niezgodność w obrocie prawnym.
 6. Stałym monitoringiem objęte są sprawy uznawania kwalifikacji oraz planów legislacyjnych mających bezpośrednio związek ze statusem polskich architektów m.in. w Wielkiej Brytanii oraz zasad otwarcia rynku pracy w Polsce dla architektów europejskich spoza UE.
 7. Inwentaryzacja dotychczas powołanych przez Krajową Radę komisji i zespołów, funkcjonujących w wymiarze kadencyjnym oraz ponadkadencyjnym, wykazała niewspółmierną liczbę osób (ponad 80), które wyznaczono do pracy na rzecz KIA, w stosunku do faktycznego wykorzystania ich potencjału i zaangażowania w stanowiskach izby. Uznano za konieczne wprowadzenie zmian osobowych, w sposób umożliwiający zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu osób, które jak dotąd nie wyrażały takiej woli, właśnie z uwagi na dotychczasowy model działania struktury organizacyjnej.
 8. Zapowiadane na Krajowym Zjeździe propozycje poszerzenia grona osób współpracujących na co dzień z członkami Krajowej Rady, poprzedzono uchwaleniem Regulaminu Komisji i Zespołów Problemowych Krajowej Rady IARP, zastępującego dotychczasowe regulacje wewnętrzne. Dokument ten odnosi się do realizacji zadań ustawowych dotyczących legislacji, warunków wykonywania zawodu, kształcenia i edukacji, kontaktów zagranicznych oraz przekazu informacji, poprzez prace prowadzone przez kilkuosobowe zespoły problemowe, dedykowane specjalistycznym zagadnieniom, tj. sprawy samorządowe, PZP, prawo inwestycyjne, a w tym prawo budowlane, WT, zakres i forma projektu, architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne, warunki wykonywania zawodu (zakres usług, kalkulator wycen, OC, praktyki zawodowe, studenckie, warsztat architekta, BIM itp.), kształcenie i powszechna edukacja architektoniczna (ustawiczne kształcenie, certyfikacja uczelni, program kształtowanie przestrzeni itp.), rada programowa portalu „Warsztat architekta” i czasopisma Zawód:Architekt, reprezentacja IARP w UE, uznawanie kwalifikacji w trybie dyrektywy UE. W ślad za nowym Regulaminem, we wrześniu br. powołano komisje i zespoły pionu legislacji.
 9. Realizowany od kilku lat, skierowany do dzieci i młodzieży, program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni” jest kontynuowany. Inicjatywa nawiązania współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zaowocowała zaproszeniem Izby do udziału oraz prezentacji działań naszego samorządu jako panelisty w I Kongresie Edukacji Architektonicznej, organizowanym w Tucznie w dniach
  10-13.10.2018 r.
 10. W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Głównego SARP, przedstawiciele KRIA spotkali się z kol. Mariuszem Ścisło, prezesem SARP, członkami Zarządu Głównego oraz kol. Ewą Kuryłowicz, przewodniczącą Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP. Spotkanie poświęcone było planom współpracy Stowarzyszenia z IARP w bieżącej kadencji.

 

II. Izba nowoczesna

 1. W okresie 100 dni pracy Krajowej Rady IARP V kadencji odbyły się 3 posiedzenia Prezydium i 5 posiedzeń Krajowej Rady, na których mieliśmy przyjemność gościć dr hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, profesora WSPA, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz p. Jolantę Przygońską, prezes Stowarzyszenia Izba Urbanistów Polskich. Bieżące spotkania robocze członków Prezydium Krajowej Rady odbywają się w siedzibie KIA w Warszawie co najmniej raz w tygodniu.
 2. Przejęcie obowiązków kierowania Izbą Architektów wymagało zapoznania się i dokonania analizy dokumentów formalno--prawnych, w tym obowiązujących i zrealizowanych do 16 czerwca 2018 r. zobowiązań umownych, odnoszących się do stanu finansów oraz spraw, na które zwracała uwagę w sprawozdaniach zjazdowych m.in. Krajowa Komisja Rewizyjna w kadencji 2014-2018.
 3. Przeprowadzono reorganizację obsługi prawnej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, celem zapewnienia świadczenia tej pomocy przez niezależne od siebie podmioty, jak również rozdzielenia obsługi prawnej I i II instancji samorządu. Od września br. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny korzystają z niezależnych od siebie kancelarii prawnych, świadczących wsparcie merytoryczne i pomoc prawną w ich pracy.
 4. Sporządzono inwentaryzację księgowo-biurową, a w tym zagadnienia wynikające z Kodeksu pracy i warunków zatrudnienia, zestawienia środków trwałych, obsługi bankowej.
 5. Wprowadzono cyfryzację obiegu dokumentów w samorządzie, co stanowi znaczące ułatwienie i usprawnienie pracy dla członków organów krajowych.
 6. Znowelizowano budżet w dostosowaniu do dotychczas poniesionych kosztów pozycji budżetowych, których realizację zakończono do wyborów oraz tych, dla których należało zapewnić dodatkowe finansowanie w II połowie 2018 r.
 7. Przeprowadzona analiza części zobowiązań umownych wykazała istotne dla prawidłowego wydatkowania środków finansowych zapisy, których podtrzymanie w stanie bez zmian lub braku podjęcia negocjacji w terminach określonych ww. dokumentami prowadziłoby do bezwarunkowego zobowiązania ich kontynuacji na dotychczasowych zasadach w kolejnych latach. Prezydium Krajowej Rady podjęło decyzję o renegocjacjach części tych umów.
 8. Na podstawie wyników I części audytu operacyjnego działalności biura KIA, przeprowadzono część zmian w jego funkcjonowaniu, polegających m.in. na zmianie godzin pracy, dostosowując je do godzin pracy biur w okręgowych izbach oraz posiedzeń organów Krajowej Izby.

 

III. Izba solidarna

 1. Od września br. uruchomiono dostęp do elektronicznego zbioru praw dla wszystkich czynnych członków izby, niezależnie od przynależności do okręgu. W ramach umowy zakupu, dokonanej ze środków budżetowych Krajowej Izby, możliwe jest zorganizowanie szkoleń z zasad korzystania z serwisu. Wyrażamy nadzieję, że zakupionych 100 równoczesnych dostępów do internetowego portalu prawnego pozwoli członkom izby na sprawne z niego korzystanie na co dzień w swojej pracy zawodowej (czytaj więcej na stronie 078 – przyp. red.).
 2. Trwają rozmowy negocjacyjne w sprawie zakupu dostępu do elektronicznego zbioru Polskich Norm.
 3. Uchwałą Krajowej Rady zmieniono stawkę diety dziennej z tytułu rekompensaty za czas poświęcony na pracę społeczną na rzecz izby, co jest realizacją jednego z wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu złożonych w czerwcu br.
 4. Dla oceny rzeczywistych potrzeb finansowych, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań ustawowych, a przede wszystkim świadczeń na rzecz członków izby, przeprowadzono analizę kosztów i wydatków, jakie na te cele ponoszone są w okręgowych izbach. Wyniki analizy mają służyć optymalizowaniu ponoszonych kosztów, w stosunku do konieczności zagwarantowania właściwego i oczekiwanego przez członków izby poziomu obsługi.
 5. Zgodnie z zapowiedziami programowymi V kadencji, powołano nowych członków zespołu ds. ubezpieczeń OC, z zadaniem dokonania rozeznania na rynku ubezpieczeń i wyboru najbardziej korzystnej oferty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów IARP, uwzględniającej charakter i zakres usług projektowania architektonicznego wykonywanych przez uprawnionych architektów.
 6. Powołano zespół roboczy ds. standardów praktyk zawodowych oraz studenckich, który wpisuje się w strategię organizacyjną i programową Krajowej Rady oraz przygotowuje do planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących praktyk zawodowych oraz roli i funkcji patrona praktyk.
 7. Temat sposobu określania wartości prac projektowych, znaczących rozbieżności
  w tych wycenach, a zwłaszcza stosowania zaniżonych cen dla pozyskania klienta, jest jednym z istotniejszych problemów w naszej praktyce zawodowej. Dzięki negocjacjom prowadzonym z właścicielem programu kalkulacyjnego Simplifee, doprowadzono do udostępnienia członkom izby kalkulatora wycen prac projektowych, jako narzędzia wspomagającego (zwłaszcza mniej doświadczonym architektom) przygotowanie właściwej oferty na usługi architektoniczne.
 8. W odpowiedzi na głosy członków izby, opublikowano na stronie www oraz w portalu społecznościowym list intencyjny do dostawców wyposażenia i narzędzi ułatwiających pracę architektów. Zwróciliśmy się w nim do ww. firm o przedstawienie preferencyjnych warunków zakupu wyposażenia dla pracowni architektonicznych i przedstawienie specjalnych ofert dla członków Izby Architektów. W toku są rozmowy z dostawcami, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zamieszczony list.
 9. Zamiarem Krajowej Rady jest poszerzenie dotychczasowej polityki informacyjnej izby, poprzez wykorzystanie portali społecznościowych, na co dzień używanych przez architektów w swojej pracy zawodowej. Od czerwca br. odnotowano kilkukrotny wzrost aktywności użytkowników na facebookowym profilu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Udział izby w mediach społecznościowych pozwala na interakcję pomiędzy środowiskiem osób zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu a członkami izby, słuchanie ich opinii oraz analizowanie potrzeb. Bieżący monitoring profilu wskazuje na znaczące zainteresowanie członków izby tą formą przekazu informacji. Wnoszone uwagi i komentarze do zamieszczanych informacji stanowią źródło bezpośrednich opinii w sprawach, które są przedmiotem pracy samorządu zawodowego. Profil Izby Architektów RP na popularnym portalu społecznościowym dołączył do wielu, już od dawna z sukcesem działających, fanpage'ów prowadzonych przez okręgowe izby architektów.

W większości przedstawionych zagadnień i prac, znaczącą rolę odegrała współpraca organów Krajowej Izby Architektów z Okręgowymi Izbami Architektów oraz wkład architektów – członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy osobiście zaangażowali się w bezpośrednią pomoc w tworzeniu stanowisk legislacyjnych i ich uzasadnień, przygotowywanie analiz, audytów, opracowań służących ocenie stanu zastanego oraz wypracowaniu rozwiązań i propozycji organizacyjnych obecnej kadencji, za co serdecznie dziękujemy. Koniec artykułu

 

 

 

 
  Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#63
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Architektura
mała i duża

Bartosz Wokan
RELACJA Z WYKŁADU
ARCH. FERNANDO MENISA
Muzyka rozwija obyczaje
arch. Konrad Karmański
arch. Michał Borowski
WYWIAD Z:A
Zawód architekta.
Co nim jest obecnie?

dziewięcioro architektów

RING OPINII
Podstawą jest
dobra umowa

arch. Łukasz Szlachcic
Herzog & de Meuron
WYWIAD Z:A
Romantyzm wyboru
arch. Piotr Glegoła
architekt IARP
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.