OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 15 000 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW | PRAWO |
|_#58ZA

 

 

Zmiany w Warunkach
Technicznych budynków
/ lektura obowiązkowa

/// Magdalena Wółkowska, prawnik, specjalista ds. legislacji IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace nad nowelizacją warunków technicznych trwały długo (pierwsza wersja projektu opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji pochodzi z 11 maja 2016 r., kolejne z 31 października 2016 r., 6 marca 2017 r., 12 kwietnia 2017 r. oraz 7 lipca 2017 r.). Procedura legislacyjna wydłużyła się dodatkowo w związku z obowiązkiem poddania projektu procedurze notyfikacji.
       
Zmiany w Warunkach Technicznych budynków / lektura obowiązkowa
       
       

W toku konsultacji społecznych, którym poddana została pierwsza wersja projektu, zgłoszono około 290 uwag. Swoje stanowiska wielokrotnie przedstawiała również Krajowa Rada Izby Architektów RP (pisma z 16 oraz 17 czerwca 2016 r., 24 sierpnia 2016 r., 30 marca 2017 r., 24 maja 2017 r.).

Liczba uwag przekazanych do projektu nie dziwi, biorąc pod uwagę zakres zmian wprowadzonych do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej rozporządzenie WT). Najważniejsze z nich dotyczą: definicji legalnych (m.in. zabudowy śródmiejskiej, parkingu i aneksu kuchennego), sytuowania budynków, stanowisk postojowych (również w garażach), miejsc gromadzenia odpadów stałych, wyposażenia mieszkań w urządzenia, powierzchni użytkowej mieszkania oraz wymagań ppoż. dla garaży.

Na ostatnim etapie prac legislacyjnych (już po notyfikacji rozporządzenia) zrezygnowano z pewnych istotnych zmian, takich jak wprowadzenie możliwości warunkowego zrealizowania inwestycji w sposób inny niż przewidują przepisy rozporządzenia bez względu na kubaturę obiektu, zmiany sposobu wyznaczania ramion kąta 60° przy określaniu związanej z przesłanianiem odległości budynku od innego budynku czy zastosowania czasu strefowego w przepisach dotyczących nasłonecznienia.

Niniejszy artykuł dotyczy tekstu rozporządzenia podpisanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 14 listopada 2017 r. (został oddany do druku w Z:A przed publikacją aktu w Dzienniku Ustaw). Ze względu na zakres wprowadzanych zmian opisano tu tylko część z nich, te które, jak się wydaje, odnoszą się do najszerszej grupy projektów i projektantów.

Pełny zakres zmian wraz z uzasadnieniem ustawodawcy został przesłany członkom Izby jako załącznik do newslettera legislacyjnego Archilegis#43 i jest dostępny na stronie
www.warsztatarchitekta.pl.

 

Wejście w życie

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązywać będą przepisy dotychczasowe. Osobne,
12-miesięczne vacatio legis otrzymały przepisy dotyczące stanowisk postojowych w garażach. Przepisy przejściowe wskazane zostały na końcu artykułu.

 

Zmiany w definicjach legalnych

W znowelizowanym rozporządzeniu część pojęć uległa zmianie, opracowano również nowe. Zmiany dotyczą definicji zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej oraz terenu biologicznie czynnego. Zabudowę śródmiejską stanowić będzie zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w przypadku braku planu miejscowego).

Warto dodać, że z treści rozporządzenia usunięto pojęcia, które budziły do tej pory sporo wątpliwości interpretacyjnych: śródmiejską zabudowę uzupełniającą oraz zwartą zabudowę śródmiejską (pojęcia te zastąpiono każdorazowo zabudową śródmiejską).

Wyjaśniono jak rozumieć należy pojęcie działki budowlanej (definicja spójna z tą zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Dodatkowo wskazano, że działka budowlana musi spełniać wymogi realizacji obiektów budowlanych przewidziane w rozporządzeniu WT.

Warto również zwrócić uwagę na definicję parkingu, który – zgodnie z nowelizacją – oznaczać będzie wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się nie tylko ze stanowisk postojowych, ale również z dojazdów łączących te stanowiska (oczywiście w przypadku, kiedy występują).

Używane do tej pory w rozporządzeniu WT pojęcie wnęki kuchennej zastąpiono aneksem kuchennym. Oznaczać on będzie część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków (pozostałe zmiany dotyczące aneksu kuchennego opisane zostały na stronie 110).

(...)

Ponadto artykuł zawiera rozdziały:

 • Zasady sytuowania budynków
 • Sytuowanie przy granicy lasu
 • Parkingi i garaże
 • Miejsca gromadzenie odpadów stałych
 • Aneks kuchenny
 • Powierzchnia mieszkania
 • Ustępy ogólnodostępne
 • Miejsca przeznaczone do karmienia i przewijania dzieci
 • Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
 • Zmiany w załącznikach
 • Przepisy przejściowe

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#58
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Architektura
mała i duża

Bartosz Wokan
RELACJA Z WYKŁADU
ARCH. FERNANDO MENISA
Muzyka rozwija obyczaje
arch. Konrad Karmański
arch. Michał Borowski
WYWIAD Z:A
Zawód architekta.
Co nim jest obecnie?

dziewięcioro architektów

RING OPINII
Podstawą jest
dobra umowa

arch. Łukasz Szlachcic
Herzog & de Meuron
WYWIAD Z:A
Romantyzm wyboru
arch. Piotr Glegoła
architekt IARP
FELIETON

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.