OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#52ZA

 

 

Stanowisko Izby Architektów
w sprawie Kodeksu
Urbanistyczno-Budowlanego

/// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Stanowisko i uwagi Krajowej Rady Izby Architektów RP przekazane Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2016 r. dotyczące projektu ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany
/ 28 października 2016 r.

W dniu 30 września 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Równolegle rozpoczęło spotkania konsultacyjne organizowane we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi, a przedstawiciele resortu prezentują projekt kodeksu także podczas wielu innych spotkań z różnymi środowiskami. Wzięli m.in. udział w konferencji zorganizowanej przez Izbę Architektów RP w Krynicy (str. 076) oraz w III Kongresie Mieszkaniowym organizowanym przez PZFD (s. 066). W ramach konsultacji Izba Architektów RP przekazała na ręce Ministra pisemne stanowisko liczące sobie 15 stron w części podstawowej i 5 stron w części uzupełniającej oraz 60-stronicowy załącznik z zestawieniem ogólnych i szczegółowych uwag, jakie wpłynęły do Krajowej Rady IARP w trakcie wewnętrznych konsultacji. Na łamach Z:A publikujemy skrót uzględniający kluczowe punkty wymienionych dokumentów. Stanowisko IARP w pełnym brzmieniu dostępne jest dla architektów IARP po zalogowaniu się w serwisie internetowym Izby Architektów RP: www.izbaarchitektow.pl Zakończenie konsultacji zapowiedziane zostało na dzień 16 grudnia 2016 r. zwołaniem specjalnej ministerialnej konferencji w Warszawie.

       
Stanowisko Izby Architektów w sprawie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
       
       

Przedstawiony do konsultacji publicznej projekt Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego jest niezwykle obszernym dokumentem, w którym podjęto próbę uregulowania w całości skomplikowanej dziedziny planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego. Jest dokumentem wartościowym, ale nierównym, z odesłaniem wielu kwestii istotnych dla jego funkcjonowania do rozstrzygnięcia w aktach wykonawczych i chaosem w sferze definiowania pojęć. Dla odmiany, uzasadnienie jest spójne i przekonywujące, zarówno w części diagnostycznej, jak i sferze uzasadnienia proponowanych rozwiązań. Ta rozbieżność wynika zapewne ze skali regulacji, jak i szybkiego tempa prac.

Jeśliby potraktować projekt Kodeksu jako zamknięty, przewidziany do korekty w konsultacjach i niezwłocznego wprowadzenia w życie, to pomimo wielu zalet trudno byłoby go w tej postaci zaakceptować. Jeśli zaś potraktować go jako projekt wstępny, przewidziany do poważniejszej przebudowy, to warto inwestować wysiłek w pracę nad nim.

KRIA RP przyjmuje, że miejsce ma ta druga sytuacja.

Kodeks wprowadza wiele istotnych rozwiązań, które można uznać za działania w dobrym kierunku zastrzegając, że wymagają one jeszcze znacznych korekt, doprecyzowania i uspójnienia.

Do najważniejszych pozytywów Kodeksu należą:

 • czytelna hierarchiczność planowania przestrzennego,
 • przeniesienie regulacji rozproszonych obecnie w „spec” ustawach do Kodeksu,
 • zastąpienie zasady wolności zabudowy prawem do uczestniczenia w tworzeniu prawa lokalnego,
 • powiązanie Studium rozwoju przestrzennego gminy z planowaniem strategicznym i gospodarczym,
 • systematyka obszarów zurbanizowanych i rozwojowych w Studium rozwoju przestrzennego gminy jako przepisy wiążące,
 • standardy urbanistyczne w Studium rozwoju przestrzennego gminy dla terenów o różnym sposobie użytkowania, wiążące inwestycje na terenach bez planu miejscowego,
 • wzmocnienie procesu scalania i podziału terenu jako jednego z podstawowych narzędzi kształtowania porządku urbanistycznego,
 • inwestowanie na obszarach bez planu miejscowego zamiast obecnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zasady ustalania stron w procesie inwestycyjnym,
 • struktura projektu budowlanego w tym projekt urbanistyczno-architektoniczny,
 • zintegrowanie ze zgodą inwestycyjną postępowania w sprawie dokonywania podziałów geodezyjnych.

Do podstawowych deficytów Kodeksu należą:

 • brak właściwej systematyki procesu planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji, co podtrzymuje obecny stan pomieszania materii planistycznej z projektową,
 • brak urbanistyki operacyjnej niezbędnej dla właściwej relacji planowanie przestrzenne – proces inwestycyjny,
 • zamęt kompetencyjny,
 • brak regulacji dotyczącej roli poszczególnych zawodów reprezentowanych przez uczestników procesu planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji, co jest związane z brakiem systematyki tego procesu.

Można powiedzieć, że cały ustrojowy deficyt Kodeksu zawiera się w tytule: Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, przy rozumieniu urbanistyki wyłącznie jako planowania przestrzennego. Obecny system planowania i procesu inwestycyjnego oparty jest o dwie sfery: normatywno-regulacyjną sferę planowania przestrzennego oraz sferę budowlano-realizacyjną. Pomiędzy nimi nie ma niczego, co odpowiadałoby fazie konstytuowania się sposobu realizacji inwestycji w szczególności inwestycji bardziej złożonych. Kodeks nie wprowadza zasadniczych zmian w tym obszarze i podtrzymuje stan obecny.

Zakładamy, że ten problem znajdzie ostatecznie swoje rozwiązanie w Kodeksie i pozwoli zmienić tytuł na właściwy dla nowych regulacji.

W niniejszym stanowisku KRIA RP odnosi się przede wszystkim do głównych deficytów Kodeksu. Cenne i wartościowe uwagi szczegółowe, jakie napłynęły ze wszystkich szczebli naszego samorządu zawodowego, znajdują się w załączniku do stanowiska.

(...)

Ryszard Gruda
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Piotr Andrzejewski
Przewodniczący Komisji Legislacji KRIA RP

 

 

OD KOMISJI WYDAWNICZEJ:

1. W dalszej części Stanowiska IARP przesłanego do ministerstwa w dniu 28.10.2016 r. opisane zostały uwagi obejmujące następujące elementy:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • Plan miejscowy na wniosek inwestora – współpraca inwestora z gminą,
 • Plan miejscowy ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko,
 • Uproszczony plan miejscowy,
 • Inwestycje celu publicznego,
 • Plan miejscowy lokalizujący inwestycję narodowego operatora mieszkaniowego,
 • Przepisy szczególne dla inwestycji w zakresie publicznego zasobu mieszkaniowego,
 • Zasady sytuowania obiektów i urządzeń budowlanych,
 • Nadzór projektowy – nadzór autorski,
 • Kategorie inwestycji,
 • Zgoda budowlana – projekt urbanistyczno-architektoniczny,
 • Ustawa o zawodach architekta i inżyniera budownictwa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiedzialność zawodowa.

2. Do Stanowiska IARP załączone zostało zestawienie uwag ogólnych i szczegółowych, jakie wpłynęły do Krajowej Rady IARP w trakcie wewnętrznych konsultacji środowiska architektów.

3. Stanowisko IARP zostało uzupełnione pismem z dnia 25.11.2016 r., w zakresie zawartości projektu urbanistyczno-architektonicznego oraz zawartości projektu technicznego.

W tej części Stanowiska opisane zostały uwagi obejmujące następujące elementy:

 • Zgoda inwestycyjna – projekt urbanistyczno-architektoniczny cd.,
 • Zgoda inwestycyjna na obszarach bez planu miejscowego,
 • Regulacja relacji: wartość prac projektowych do ceny w procesie inwestycyjnym.

4. Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w zakończeniu do swojego stanowiska podkreśliła, że jest bezpośrednio zainteresowana sukcesem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, liczy na dalszy ciąg konsultacji oraz deklaruje czynną współpracę także przy formułowaniu przepisów wykonawczych do ustawy. Koniec artykułu

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#52
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A.