OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#51ZA

 

 

Komunikat IARP
ws. planów miejscowych

/// Komunikat Krajowej Rady Izby Architektów RP skierowany do wszystkich członków Izby Architektów RP /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

OD KOMISJI WYDAWNICZEJ:
Opublikowany obok komunikat Krajowej Rady IARP ma na celu przedstawienie informacji będących następstwem faktu, iż aktualnie wchodzą w życie pierwsze plany miejscowe, co do których decyzje o przystąpieniu do planu zostały wydane po 21 października 2010 roku. Tym samym zaczynają być odczuwalne skutki nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 6 lat temu. Na terenie Wrocławia i Gdańska w poprzednich latach zapadły już rozstrzygnięcia niekorzystne dla architektów, lecz z uwagi na długoterminowe tworzenie nowych planów miejscowych sytuacje takie miały do tej pory charakter incydentalny. Niniejszy komunikat stanowi zatem ostrzeżenie i informację, jak sprawdzać aktualne nowe plany w kontekście przepisów intertemporalnych, aby nie wpaść w pułapkę błędnego interpretowania wskaźnika zabudowy, który do niedawna był rozumiany jako stosunek zabudowy nadziemnej do powierzchni działki, natomiast aktualnie ma on charakter całościowy, co zgodnie z orzecznictwem SN oznacza również branie pod uwagę podziemnych kondygnacji budynku. Ostrzeżenie to ma na celu wskazanie architektom, co należy sprawdzać w planie i studium uwarunkowań, aby właściwie dokonać interpretacji wskaźnika zabudowy – ma to bowiem bezpośrednie przełożenie na decyzję o pozwoleniu na budowę.
       
Komunikat IARP ws. planów miejscowych
       
       

W związku z wejściem w życie z dniem 21 października 2010 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 871], zmianie uległ przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dalej również jako: u.p.z.p.

Powyższy przepis do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji stanowił iż: w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Po dniu wejścia nowelizacji, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.
Powyższe oznacza, iż w wyniku ww. nowelizacji, ustawodawca sprecyzował pojęcie wskaźnika intensywności zabudowy w przepisie rangi ustawowej. Dotychczas tj. do dnia wejścia w życie nowelizacji u.p.z.p. z 2010 r., pojęcie wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy mogło być rozumiane jako suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. W aktualnym stanie prawnym, w myśl art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. intensywność zabudowy powinna być określana z uwzględnieniem powierzchni całkowitej tj. odnoszącej się do wszystkich kondygnacji, zarówno nadziemnych jak i podziemnych.

W art. 4 ww. nowelizacji u.p.z.p., ustawodawca wprowadził regułę intertemporalną, w myśl której: Art. 4. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw zachowują moc. 2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy art. 4 nowelizacji wskazują wprost zakres stosowania przepisów u.p.z.p. w znowelizowanym brzmieniu do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw. Tym samym znowelizowany przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. nie znajduje zastosowania w odniesieniu do:

1) obowiązujących w dniu wejścia w życie (21.10.2010 r.) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw,

2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do których sporządzania lub zmiany przystąpiono do dnia wejścia w życie nowelizacji i do tego dnia nie zakończono postępowania.

 

Izba Architektów RP
www.izbaarchitektow.pl

 

 

 

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#51
Zamów Z:A drukowany



Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.