OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE |  PROMOCJA |
|_#49ZA

 

 

Wentylacja a zaostrzone
wymagania WT

/// Marcin Gasiński /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania ekologiczno-energetyczne dla nowo projektowanych budynków. Wprowadziła je nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie w 2014 r. Jednym z czynników, który w znaczący sposób wpływa na wskaźniki EP, jest wentylacja, warto więc zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby sprostać rygorystycznym wytycznym. Zwłaszcza, że odpowiednie podejście projektantów może okazać się tańsze niż zastosowanie w budynku odnawialnych źródeł energii.
       
Wentylacja a zaostrzone wymagania WT
       
       

WT 2014 wprowadziły konieczność ograniczenia współczynników przenikania ciepła elementów przegród, wymagania odnośnie obliczania współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego oraz jednocześnie konieczność spełnienia wymagań energetycznych określonych poprzez maksymalne wartości cząstkowych wskaźników energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W), chłodzenia (∆EPC) oraz oświetlenia (∆EPL), które mają ulec zmianie od 2017 r. (patrz tab. 1).

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (w)

Największe wyzwanie dla projektantów stanowi osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników cząstkowych EP, odnośnie których już wkrótce wymagania jeszcze bardziej się zaostrzą. Wielkości te odzwierciedlają, jak dużo energii nieodnawialnej należy zużyć dla zapewnienia potrzeb energetycznych budynku i pośrednio ile dwutlenku węgla musi zostać przy tym wyemitowane. Warto podkreślić, że poziom wskaźnika nie odzwierciedla wprost zużycia energii i nie jest istotny dla użytkowników obiektu.

Zauważyć należy, że projektant nie ma wpływu na wielkość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) dla energii lub nośnika energii, od którego zależy wartość wskaźników EP. Różna wartość współczynnika wi oznacza, że budynki o takimi samy zużyciu energii zasilane innym rodzajem energii będą opisane odmiennymi wskaźnikami EP. Tabela 2 pokazuje wartości współczynników wH+W dla różnych systemów ciepłowniczych (dla ciepła przeznaczonego na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

 

Porównując wartości zestawione w tabeli 2, warto pamiętać, że wymagania zawarte w WT dla parametrów danego budynku są takie same, bez względu na rodzaj energii czy jej nośników. Powyższe oznacza, że nawet bez uwzględnienia różnic klimatycznych łatwiej będzie spełnić wymagania dla budynku zasilanego np. z krakowskiego systemu ciepłowniczego niż dla takiego samego obiektu zlokalizowanego w Suwałkach.

Projektujący budynki nie mają wpływu na wartość współczynnika w, deklarowaną przez producenta czy wynikającą bezpośrednio z Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (dalej: Metodologia). Pozostaje im „swoboda” wyboru rodzaju energii, jednakże zastosowanie rozwiązań technicznych wykorzystujących energię odnawialną, najlepsze z punktu widzenia spełnienia wymagań dla wskaźnika EP, nie zawsze będzie możliwe, jeśli uwzględni się czynniki ekonomiczne.[1]

 

Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej

Pozostawiając sprawy wyboru źródła energii, przyjrzyjmy się, jakimi narzędziami dysponuje projektant, szacując zużycie energii w budynku i gdzie może szukać oszczędności. W dalszych rozważaniach skupimy się na instalacjach wentylacyjnych w budynkach, ale według podobnej zasady można by omówić pozostałe instalacje oraz elementy wpływające na wartość wskaźnika EP.

Metodę służącą do obliczania składowych cząstkowych EP precyzyjnie określa rozporządzenie Metodologia. Metoda ta jest oparta na standardowym sposobie użytkowania budynku i wykorzystuje uśrednione w czasie wielkości parametrów mających wpływ na charakterystykę energetyczną, np. zużycie ciepłej wody użytkowej, wewnętrzne zyski ciepła czy uśredniony w czasie strumień powietrza wentylacyjnego. Ponieważ taki sposób obliczeń budzi pewne kontrowersje, szczególnie w porównaniu z uprzednio obowiązującą metodą obliczania charakterystyki energetycznej, należy zdać sobie sprawę, że obliczeniowa wartość EP nie służy do zobrazowania stanu projektowego budynku, ale pokazuje wartość osiąganą przez budynek dla uśrednionego sposobu użytkowania. To oznacza, że w czasie obliczeń charakterystyki energetycznej źródłem części parametrów nie jest projekt budynku, ale wartości uśrednione, odzwierciedlające stan eksploatacji.
Podsumowując powyższe wyjaśnienia, można stwierdzić, że nowy budynek musi osiągnąć wartości wskaźników EP nie większe od podanych w rozporządzeniu WT, dla obliczeń przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Metodologia.

 

Wpływ wentylacji na wskaźnik EP

W przypadku oceny instalacji wentylacyjnych, wielkością mającą największy wpływ na zużycie energii jest tzw. „podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku lub części budynku”. Wielkość ta odzwierciedla średni, w okresie obliczeniowym, przepływ powietrza zewnętrznego w danej strefie ogrzewanej. Rozporządzenie podaje domyślne wartości tego strumienia dla instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej. Dla instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podstawowy strumień powietrza zewnętrznego określa się indywidualnie na podstawie projektu budynku z uwzględnieniem sposobu sterowania intensywnością przepływu.

Podane w rozporządzeniu wartości dla instalacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej nie uwzględniają różnych sposobów regulacji przepływu, szczególnie sterowania wg zapotrzebowania, o którym czytelnik mógł przeczytać w Z:A_#48 (patrz: Pisaliśmy o tym w Z:A). Metodologia pozwala jednak na prowadzenie obliczeń zgodnie z metodami podanymi w normach EN 13790 i EN 15242 dla wszystkich instalacji wentylacyjnych, dzięki czemu można uwzględnić dodatkowe oszczędności (wynikające m.in. z regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego) i w efekcie osiągnąć zmniejszenie wskaźnika EPH+W.

Pamiętać należy, że znaczny udział we wskaźniku energii pierwotnej dla instalacji wentylacji mechanicznej stanowi energia elektryczna zużyta do napędu urządzeń. Z tego względu powinny one spełniać wymagania ekoprojektu (o ekoprojekcie i etykietowaniu urządzeń wentylacyjnych można przeczytać w Z:A_#43 – patrz: Pisaliśmy o tym).

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 podaje wymagania odnośnie urządzeń wentylacyjnych oraz dwa progi czasowe – 2016 i 2018 r. Już dziś warto sprawdzać, czy dane urządzenie będzie spełniało ostrzejsze wymagania, które zaczną obowiązywać od stycznia 2018 r. Takie potwierdzenie będzie najlepszym gwarantem minimalnego udziału energii elektrycznej we wskaźniku EPH+W. Dzięki temu projektant uniknie też sytuacji, w której w trakcie realizacji projektu po styczniu 2018 r. mogłoby okazać się, że wybranego wcześniej urządzenia nie ma już w obrocie, gdyż nie spełnia nowych wymagań.

To krótkie omówienie pozwala postawić tezę, że projektant dysponuje narzędziami ułatwiającymi spełnienie wymagań techniczno-budowlanych. Zastosowanie niektórych z nich będzie wymagało pewnego wysiłku, użycia niestandardowych metod obliczeniowych, jednak w efekcie podejście takie może być rozwiązaniem tańszym niż zastosowanie w budynku odnawialnych źródeł energii. Koniec artykułu

 


1_Należy podkreślić, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków sprecyzowała, że określenie standardów energetycznych dla budynku niemal zero energetycznego powinno odbywać się z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, czyli podane przez WT wartości wskaźników EP powinny ten rachunek uwzględniać.


Pisaliśmy o tym w Z:A

> Wentylacja według zapotrzebowania, Marcin Gasiński, Z:A_#48, s. 084, 
ARTYKUŁ ONLINECAŁY NUMER Z:A

> Etykietowanie urządzeń wentylacyjnych, Marcin Gasiński, Z:A_#43, s. 090, 
ARTYKUŁ ONLINECAŁY NUMER Z:A

 

> napisz do autora: gasinski@aereco.com.pl

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
Polecamy lekturę Z:A_#49
Zamów Z:A drukowany



Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.