Reklama  

 

 

        
|IZBA ARCHITEKTÓW
ZA   |
|_02/2011ZA

 

Uwierzytelnianie kopii dokumentów
w projektach architektoniczno-budowlanych

 

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowej praktyki w zakresie analogicznego stosowania przez niektóre organy administracji publicznej przepisu art. 76a z kodeksu postępowania administracyjnego do zasad sporządzania przez Architektów kopii dokumentów (uwierzytelniania) stanowiących część projektu budowlanego, Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP, opracowało stanowisko w sprawie.

Analizowany art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz.U.09.216.1676).

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, strona postępowania administracyjnego może złożyć odpis dokumentu (kopię), jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego.

Dokonując analizy prawnej powyższego przepisu w pierwszej kolejności należy podkreślić, iż tak zarówno z samej treści art. 76a kpa, jak również faktu, iż został on umiejscowiony przez Ustawodawcę w przepisach szczegółowych dotyczących zasad postępowania administracyjnego (Dział II Postępowania Rozdział 4 Dowody) jednoznacznie wynika, iż reguluje on wyłącznie zasady postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.

Odnosząc się do przepisów regulujących zasady sporządzania projektów budowlanych, wskazać należy, że forma i zakres dokumentacji stanowiącej projekt budowlany została szczegółowo określona w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156/2006. poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. 1133 ze zm.).

Jak wynika z powyższych przepisów projekt budowlany jest szczególnym rodzajem dokumentu, na który składają się elementy określone w art. 34 Prawa budowlanego, które stanowią jego immanentną część. Potwierdzeniem tego stanowiska jest zapis ww. rozporządzenia które w § 5 nakłada obowiązek numerowania wszystkich stron i arkuszy stanowiących części projektu oraz jego załączników. Oznacza to, iż projekt budowlany jako całość jest szczególnym rodzajem dokumentu sporządzonym przez osobę uprawnioną, w formie określonej przez przepisy ustawy, a wszystkie jego elementy stanowią jego integralną część. Dopiero tak sporządzony dokument, jako całość, stanowi element wniosku o pozwolenia na budowę. Jednocześnie wykonując projekt budowlany projektant nie jest stroną postępowania administracyjnego, a ponadto na etapie jego sporządzania nie toczy się postępowanie administracyjne, którego przedmiotem jest projekt budowlany.

Skoro zatem projektant sporządzając projekt budowlany opiera się na przepisach szczególnych dotyczących sposobu zakresu oraz formy projektu budowlanego, a jednocześnie na etapie sporządzania projektu nie jest stroną postępowania administracyjnego, to brak jest jakichkolwiek podstaw, tak zarówno prawnych jak i faktycznych do przyjęcia, iż przepisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym mają odpowiednie zastosowanie do zasad sporządzania projektu budowlanego.

Co ważne - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oficjalnym pismem poparł stanowisko Izby Architektów ws. uwierzytelniania dokumentów.

 

Dalsza część artykułu: dostępna w wersji drukowanej Z:A oraz w pliku PDF Z:A_02/2011

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team